บัลเลต์ สำหรับเด็ก

เกี่ยวกับหลักสูตร:

บัลเล่ต์สำหรับเด็กสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ใช้หลักสูตรของ the Royal Academy of Dance (R.A.D.) ประเทศอังกฤษหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การเรียนการสอน
การเต้นบัลเล่ต์เพื่อสร้างนักเต้นบัลเล่ต์ในเด็กอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนจะผสมผสานความสนุก
สนานกับการสร้างระเบียบวินัยเข้าด้วยกัน และในทุกๆ ปี ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบเลื่อนชั้นโดยสถาบัน the Royal Academy of Dance จะส่งอาจารย์จากต่างประเทศมาทำการสอบและนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก the Royal Academy of Dance ด้วย

สไตล์:

การเรียนการสอนจะสอนในระบบของ the Royal Academy of Dance โดยหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอาชีพ

อาฟริริเอชั่น:

Royal Academy of Dancing (RAD), แห่งประเทศอังกฤษ

ชั้นเรียน:

หลักสูตรตั้งแต่ขั้นพื้น
ฐานจนถึงระดับอาชีพ
จะใช้เวลาเรียนรวมทั้ง
สิ้นประมาณ 12 ปี ส่วนวิชา Pre-Ballet จะเริ่มตั้งแต่อายุ 3½ – 4 ปี

• อายุ 4-5-6 ปี เรียน 1 ครั้ง / สัปดาห์ (1 ชั่วโมง)
• อายุ 6-9 ปี เรียน 2 ครั้ง / สัปดาห์ (ครั้งละ 1 ชั่วโมง)
• อายุ 10-12 ปี เรียน 3 ครั้ง / สัปดาห์ (ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง)

คุณประโยชน์:

เสริมสร้างความแข็งแรงในสุขภาพกายและจิตใจ พัฒนาความแข้งแรงและความยืดหยุ่นในกล้ามเนื้อ สร้างสมาธิและระเบียบวินัยและนักเรียนสามารถพัฒนาไปจนถึงระดับอาชีพและนำวิชาความรู้ที่ได้ไป
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

Uniforms:

สำหรับเด็กผู้หญิง
• 4-6 ปี ชุดบัลเล่ต์แขนกุดสีชมพู กระโปรงบัลเล่ต์สีชมพู ถุงเท้าและรองเท้าบัลเล่ต์ผ้าซาติน
• 6-9 ปี ชุดบัลเล่ต์แขนกุดสีชมพู

รองเท้าบัลเล่ต์ กระโปรงและรองเท้าคาแร็คเตอร์
• 10-12 ปี ชุดบัลเล่ต์แขนกุด ถุงน่องบัลเล่ต์สีชมพู รองเท้าบัลเล่ต์หนังสีชมพู กระโปรงและรองเท้าคาแร็คเตอร์

สำหรับเด็กผู้ชาย :
• 4-9 ปี ชุดบัลเล่ต์สีขาว กางเกงรัดรูปขาสั้นสีดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าบัลเล่ตสีขาว
• 10-12 ปี ชุดบัลเล่ต์สีขาว กางเกงรัดรูปขาสั้นหรือถุงน่องบัลเล่ต์สีดำ ถุงเท้าสีขาว รองเท้าบัลเล่ต์สีขาว

ชุดบัลเล่ต์ / ถุงน่องบัลเล่ต์ / รองเท้าบัลเล่ต์ และยูนิฟอร์มทั้งหมดมีจำหน่ายที่แด็นซ์ เซ็นเตอร์ แกลลอรี

ถาม:

เรียนนานไหมกว่าจะได้ใส่รองเท้า Pointe shoes

ขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อและเทคนิคการเต้นรวมไปถึงอายุ เนื่องด้วยกล้ามเนื้อ กระดูก จะต้องมีความพร้อมสมบูรณ์และเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเท่านั้น