หลักสูตรสำหรับเด็ก

หลักสูตรนี้จะเน้นหนักไปที่การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในร่างกายของเด็ก รวมไปถึงการสอนการเคลื่อน
ไหวและการควบคุมการเคลื่อนไหวของเด็กโดยใช้ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์เป็นหลักอย่างไรก็ตามการเรียนการสอน
จะผสมผสานการใช้จินตนาการและความมั่นใจในการแสดงความคิดของเด็กเข้ากับการเรียนบัลเล่ต์ในขั้นพื้นฐาน
รวมไปถึงการสอนระเบียนวินัยเบื้องต้นของเด็กเข้ากับการเล่นของเด็ก

-อ่านต่อ-

บัลเล่ต์สำหรับเด็กสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดย
ใช้หลักสูตรของ the Royal Academy of Dance (R.A.D.) ประเทศอังกฤษหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่การเรียนการสอน
การเต้นบัลเล่ต์เพื่อสร้างนักเต้นบัลเล่ต์ในเด็กอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนจะผสมผสานความสนุก
สนานกับการสร้างระเบียบวินัยเข้าด้วยกัน และในทุกๆ ปี ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบเลื่อนชั้นโดยสถาบัน the Royal Academy of Dance จะส่งอาจารย์จากต่างประเทศมาทำการสอบและนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจาก the Royal Academy of Dance ด้วย

-อ่านต่อ-

แจ๊สซ์คือชื่อเรียกทั่วไปของดนตรีและการเต้นที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอเมริกา การเต้นแจ๊สซ์จะเน้นหนัก
ไปที่ท่วงท่าที่คมชัด รวดเร็ว แต่อ่อนไหวในลีลา จังหวะการใช้เท้าจะค่อนข้างเร็ว จุดเด่นของการเต้นแจ๊สซ์คือ Isolation

หลักสูตรนี้ใช้หลักสูตรของสถาบัน The Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.)
ประเทศออสเตรเลียเป็นหลักในการสอนแต่ขณะเดียวกันยังได้ผสมผสานการเต้นแจ๊ซซ์ในหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วย
เพื่อความหลากหลายและความสนุกสนานของนักเรียนการเรียนการสอนจะเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งถึงระดับอาชีพและโรงเรียนจะจัดให้มีการสอบเลื่อนชั้นโดยเชิญอาจารย์จากประเทศออสเตรเลียมาทำการสอบเป็นประจำทุกปี ขณะเดียวกันหลักสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจและชอบเต้นรำเพื่อเป็นกิจกรรมยามว่างหรือเพื่อเป็นการออกกำลังกายเช่นกัน

-อ่านต่อ-

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นสำหรับเด็กเล็กเพื่อการพัฒนาและความเข้าใจในร่างกายของตนรวมไปถึงการสร้างความคิดในการมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ถูกและที่ควรผ่านการเรียนโดยใช้การเต้นและการเคลื่อนไหวเป็นหลัก หลักสูตรนี้ยังเป็นการแนะนำให้เด็กรู้จักและการสร้างความรักในศิลปะโดยเฉพาะศิลปะการเต้น การเรียนการสอนยังผสมผสานระเบียบวินัยในเด็กเพื่อเป็นการเตรียมตัวเด็กสู่การเข้าเรียนทั้งการเรียนเต้นและการเรียนในโรงเรียนต่อไป

-อ่านต่อ-